Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Projekt EÚ na posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu v záverečnej etape

Aktualizované  30.06.2022

Národný projekt posilnenia výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu splnil už od novembra 2019, kedy sa projekt naštartoval, sériu aktivít na zreformovanie a posilnenie výkonu štátneho regulátora pre elektronické komunikácie a poštové služby. 

Žiadateľ projektu - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) úzko spolupracuje s partnerom projektu s  Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI, predtým Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). Úrady majú pred sebou ešte niekoľko mesiacov, kým sa projekt EÚ v pôvodnom celkovom rozpočte  4 390 000,00 EUR zavŕši. V priebehu realizácie projektu došlo k zmenám v riadení projektových aktivít tak na strane úradu ako aj MIRRI, čoho dôsledkom bola finančná a časová revízia projektu. 

Po odsúhlasení navrhovaných zmien Ministerstvom vnútra SR v pozícii Riadiaceho orgánu pre OP EVS predstavuje súčasný rozpočet projektu sumu 4 058 804 EUR a jeho realizácia potrvá do 30.11.2023. Projekt je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa, podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

Projekt má 4 hlavné aktivity, na ktorých sa od novembra 2019 priebežne pracovalo: 

1.Reforma procesov a ich implementácia 

V rámci tejto odbornej aktivity sa uskutočnila optimalizácia, návrh a následná implementácia vybraných procesov v rámci jednotlivých agend úradu – ekonomická regulácia, technická regulácia, správa frekvenčného spektra, štátny dohľad elektronických komunikácií, poštové služby a pohľadávky úradu. Tieto procesy budú tvoriť základ pre budúcu elektronizáciu služieb úradu. 

2.Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb 

Za cieľ sa určila optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií. V rámci tejto aktivity sa v súčasnosti spracováva komparatívna analýza, ktorá by mala byť akousi benchmarkovou správou o fungovaní obdobných Regulačných úradov v Európe. Uskutočňuje sa na vybranej vzorke 10 regulačných orgánov v rámci krajín EÚ a po jej dokončení umožní úradu spoznať systém výkonu regulácie a financovania nezávislého regulátora v iných štátoch. Vzorka orgánov bola vybraná v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Estónsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko a Švédsko. 

V ďalšej časti tejto aktivity sa vypracujú ekonomické cenovo-nákladové modely pre výpočet regulovaných cien za služby kolokácie a služby prenájmu pasívnej infraštruktúry 

3. Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu 

Časť tejto aktivity - remapovanie pokrývania bielych miest a metodiku pre reguláciu a štátny dohľad v elektronických komunikáciách začína realizovať úrad v úzkej spolupráci s partnerom projektu - MIRRI. 

Ďalšiu časť tejto aktivity už mal pod palcom úrad - monitoring a meranie pokrytia broadbandu – metodika a výkon regulácie a štátneho dohľadu. 
Začiatok projektových činností je naplánovaný na 8.7.2022 a ukončenie sa očakáva 30.11.2023. Očakáva sa, že po ukončení tejto časti projektu bude predstavená metodika vykonávania mapovania územia SR za účelom zistiť stupeňinternetizácie na jednotlivých adresách Slovenskej republiky. 

4. Vzdelávanie, školenia zamestnancov 

Úrad zrealizoval školenia zamestnancov úradu zamerané na procesy s cieľom adaptovať novo-vytvorené procesy, či postupy a metodiky do praxe úradu. Nasledovať budú školenia pre novovytvorené ekonomické modely a školenia a školenia pre remapovanie a metodiku výkonu štátneho dohľadu v oblasti broadbandu. 
Celkovo sa v rámci projektu uskutoční 14 školení pre najmenej 100 osôb oboch úradov.