Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „ RÚ“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len“ Zákon o ochrane osobných údajov“).
 
Čo je to osobný údaj?
 
Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú  možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 
Čo je to spracúvanie osobných údajov?
 
Spracúvanie je operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracuvávanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu nato, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 
Právny základ spracúvania osobných údajov môže byť:

  • Zákon
  • Oprávnený záujem prevádzkovateľa
  • Zmluva
  • Súhlas dotknutej osoby
  • Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov
  • Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci


Práva dotknutých osôb
 
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
Podrobné informácie o zásadách ochrany osobných údajov na RÚ  nájdete v priloženom dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.
 
Zásady ochrany osobných údajov
  
Zodpovedná osoba
 
RÚ ako orgán verejnej moci má v zmysle čl. 37 ods. 3  Nariadenia povinnosť zriadiť zodpovednú osobu. Túto osobu môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
 
Mgr. Ľudovít Blázy
 
Email: gdpr@teleoff.gov.sk
 
Tel. č. : 02/ 57881 352
 
Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
 
Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.
 
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, poskytuje prevádzkovateľ  dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.
 
Vzhľadom na skutočnosť, že priestory budovy RÚ sú monitorované kamerovým systémom dovoľte, aby sme Vás v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov informovali o spracúvaní osobných údajov.

 
Informácia o spracúvaní osobných údajov – kamerový systém
 
V prípade, ak navštívite naše priestory, je potrebné, aby ste sa ohlásili na vrátnici RÚ.
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov – vrátnica

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - osobitná odborná spôsobilosť

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - evidencia podnikov
 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri evidencii prevádzkovateľov pevných vonkajších inštalácií staníc pracujúcich vo frekvenčnom úseku 57 GHz až 66 GHz podľa VPR 1/2021