Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

5G: Operátori môžu požiadať o zmenu povolení pre 3,6 GHz

Aktualizované  27.04.2021

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za účelom podpory nových technológií, budovania 5G sietí a zlepšenia efektívneho používania frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz (3,6 GHz) týmto upovedomuje telekomunikačných operátorov, ktorí majú pridelené frekvencie z tohto frekvenčného pásma a podmienky na efektívne používanie pridelených frekvencií uvedené v ich individuálnych povoleniach im bránia pri rozvoji a budovaní sietí, o možnosti podania odôvodnenej žiadosti na zmenu individuálnych povolení. 
  
Vo Vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie z 24. januára 2019 boli aktualizované technické parametre týkajúce sa frekvenčného pásma 3,6 GHz. Technické parametre uvedené v rozhodnutí Komisie sú stanovené tak, aby bolo možné budovať siete 5G v rámci tohto frekvenčného pásma, odvolávajúc sa na Strategický plán pre Európu 5G, ktorý pripravila Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG). V tomto pláne je frekvenčné pásmo 3,6 GHz označené za hlavné priekopnícke pásmo na zavádzanie technológie 5G v EÚ. 
  
Podmienky na efektívne používanie frekvencií uvedené v individuálnych povoleniach, ktorými boli v minulosti pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz v súčasnej dobe neumožňujú primeraný rozvoj pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme ako aj budovanie 5G sietí. Uložené povinnosti už operátori splnili a nie je ani predpoklad na to, aby začali redukovať rozsah už vybudovanej siete a tak odpájať už pripojených koncových používateľov. 
  
RÚ prideľoval frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz na základe výsledkov výberových konaní realizovaných v rôznych časových obdobiach prednostne na budovanie rádiových sietí pevnej služby. Väčšina z týchto výberových konaní bola uskutočnená pred rokom 2017, kedy nebol jednoznačne známy zámer EU stanoviť toto frekvenčné pásmo ako základné frekvenčné pásmo pre budovanie sieti 5G. Z tohto dôvodu majú operátori v povoleniach stanovené rôzne podmienky používania týchto frekvencií. Rôzne podmienky pokrytia pre jedného držiteľa povolenia môžu zároveň komplikovať použitie širšieho frekvenčného bloku. 
  
Podmienky na efektívne používanie frekvencií boli zamerané prevažne na pevnú službu a v čase ich uloženia nebrali do úvahy budúci stav rozvoja technológií v tomto frekvenčnom pásme ani príchod 5G. Frekvenčné pásmo 3,6 GHz bolo, v záujme zvyšovania dostupnosti prístupu na internet pre obyvateľstvo, cielené do oblastí s nízkou hustotou obyvateľstva a aj s jeho nižšou kúpyschopnosťou. Toto frekvenčné pásmo vzhľadom na schopnosť šírenia signálu (kratšie dosahy a nižšia schopnosť prestupovať stenami budov) je v prípade mobilných služieb vhodné hlavne na pokrývanie husto osídlených oblastí a zvyšovanie prenosovej kapacity sietí. Pre dosiahnutie pokrytia vidieckych oblastí signálom sietí pohyblivej služby sú vhodnejšie nižšie frekvenčné pásma, ktoré majú lepšiu schopnosť šírenia v priestore.