Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Prihláška na registráciu 

Formulár prihlášky na registráciu určený na ďalšie spracovanie/vyplnenie:

Prihláška na registráciu poštového podniku sa môže podať písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. K prihláške je potrebné priložiť:

  • poštové/obchodné podmienky poštového podniku podľa ktorých poskytuje poštové služby obsahujúce údaje podľa § 27 zákona o poštových službách s uvedením spôsobu vybrania a dodania jednotlivých druhov poštových zásielok pri každej poštovej službe a vrátane spôsobu označovania poštových zásielok v súlade s § 30 zákona o poštových službách,

  • reklamačný poriadok v súlade s § 28 zákona o poštových službách, ktorý môže byť aj súčasťou poštových podmienok,

  • tarifu obsahujúcu sadzby vrátane dane z pridanej hodnoty, za všetky poskytované poštové služby, doplnkové služby vrátane spôsobu a podmienok ich uplatnenia,

  • doklady alebo údaje podľa § 19 ods. 3 zákona o poštových službách potrebné na preukázanie bezúhonnosti určených osôb – bezúhonnosť osôb podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o poštových službách sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri mesiace (predkladá sa úradne osvedčený doklad),

  • doklady preukazujúce splnenie podmienok na vybranie a dodanie úradných zásielok a poskytovanie poštového platobného styku, ak sú poskytované,

  • doklad o zaplatení správneho poplatku.

V prípade poskytovania zameniteľných služieb sú v čl. 4 bode 4 všeobecného povolenia vymedzené aj ďalšie náležitosti.

Registrácia poštového podniku podlieha správnemu poplatku 100,- € v zmysle položky č. 269 písm. a) registrácia poštového podniku, časť XXI. Poštová činnosť Sadzobníka správnych poplatkov splatnému pri podaní prihlášky.

V prípade podania prihlášky na registráciu poštového podniku elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom sa uplatňuje ustanovenie § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.